Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
Kattints a módosításhoz

Az „Éld át újra az Anima pillanatokat” fotópályázat részvételi szabályzata

I. Szervező

Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője az

Anima Travel Kft. 
Székhely és levelezésicím:   1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 8-as kapucsengő
Adószám:                                25890255-2-41 
Cégjegyzékszám:                    01-09-294696

a továbbiakban Szervező.

II. A Fotópályázat időtartama:

Kezdőnap: 2020.05.08.

Beküldési határidő: 2020. 05.17.

A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek az Anima Travel Kft Facebook oldalán és honlapján: www.anima.travel

III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):

A Fotópályázaton amatőr fotósok nevezhetnek, az Anima Travel utasai.

IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:

A Pályázaton résztvevő jelentkező a részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.

A Pályázónak a feltöltő felületre animafotopalyazat2020@gmail.com kell küldenie nevét, email címét, a fotót és annak címét illetve a 3. kategóriához egy rövid leírást a fotóhoz. A fotók beküldésekor kérjük adja meg az 1. kategória esetén, hogy a felvétel témája mely úticélhoz kötődik; 2. és 3. kategória esetén, hogy a felvétel mikor és mely Animás út során készült.

A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul, hogy: a Fotópályázat keretében beküldött, fotót a Szervező, illetve a Szervező megbízásából harmadik fél (pl. egy grafikus) a Szervező promóciós anyagain (pl. szórólap) és honlapján, és egyéb online felületein időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen, felhasználhatja.

A fotó feltöltésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy nevét az általa készített fotóhoz kapcsolódóan az esetleges nyilvános megjelenéskor közzétegye.

A Pályázó kijelenti, hogy a pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Fotópályazathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni.

Egy Pályázó 1 kategóriához legfeljebb 2 darab fényképfelvételt küldhet be.

V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:

A fotók témája kizárólag az ANIMA Travel útjain készülhettek illetve azokhoz kapcsolódhatnak, ami a pályázat három kategóriájának leírásának megfelel.

A fényképfelvételek természetes körülmények között kellett, hogy készüljenek.

A fotók nem tartalmazhatnak a beküldővel együtt utazón kívül – idegen - embereket és alapvető technikai követelményeknek meg kell felelniük (pl. jó képminőség). Csak saját készítésű fotókat fogadunk el és a fotók címeinek tartalmazniuk kell a látnivalók neveit (pl. Fraknó vára)

Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókat nem tudunk értékelni.

A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt képminőség JPG vagy PNG formátumban. A fotókon felirat nem helyezhető el.

VI. A Pályaművek elbírálása:

A Szervező a promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon, a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.
Az Anima travel csapata a beérkező fotókból a kategóriánkénti 3 legjobbnak ítélt képet kiválasztja és közöttük a kategóriagyőztest is eldönti.

A döntős képek kikerülnek a Szervező weboldalára és a facebook felületére is. 

A kategóriákban legjobbnak ítélt képek készítői 1-1 db 10.000 Ft értékű utazűsi utalványt kapnak, mely az Anima Travel által szervezett sétára, egynapos belföldi vagy egynapos külföldi útra beváltható 2020. december 31-ig. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A zsűrizés ideje: 2020. május 20.

VII. Nyertesek értesítése

A nyertest a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a kiválasztást követő 3 munkanapon belül.

VIII. A nyeremények kézbesítése

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak (név, email cím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményt emailen keresztül juttatjuk el a nyerteshez.

IX. Egyéb tudnivalók:

A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.

Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi szabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

 Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@anima.travel e-mail címre!

X. Adatkezelés:

A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, nyilvánosságra kerüljön (a fotó megjelenítésével együtt).

A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

Az „Éld át újra az Anima pillanatokat” fotópályázatra beküldött fotók felhasználási feltétele

A Pályázó kijelenti, hogy a beküldött fotó határozatlan időtartamra szóló, területi korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogával rendelkezik és jogosult annak átruházására. A Pályázó a fotó elküldésével korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot biztosító Felhasználó részére.

Pályázó szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a fotóra vonatkozó felhasználási engedély megadását részben vagy egészben korlátozná vagy kizárná.

A Pályázó vállalja, hogy a beküldött fotó nem tartalmaz reklámot vagy egyéb hirdetést, illetve jogsértő tartalmat, nem sért semmilyen személyhez fűződő vagy felhasználási, szerzői jogot.

A Pályázó vállalja, hogy a beküldött képekkel kapcsolatos esetleges szerzői- vagy személyiségi jogsértések felelőssége és az ezzel járó anyagi felelősség őt magát terheli - ezáltal csak olyan fotót, videót lehet beküldeni, amelyeket a Pályázó készített és az azon szereplő személy(ek)  beleegyezett/belegyeztek a kép/ videó elkészítésébe és közzétételébe.

A Szervező jogosult a fotót saját számítógépein (szerverein) tárolni, internet szolgáltatásán keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, elektronikus hírlevélben, az anima.travel oldalán, illetve Facebook és Instagram oldalán szabadon felhasználni.

A Szervező a Pályázó által megküldött fotót jogosult, de nem köteles megjeleníteni az üzemeltetése alatt álló elektronikus felületeken.

A beküldött fotókat a Szervező munkatársai átnézik, kiválogatják, ezáltal nem garantált az összes beérkezett fotó megjelenítése. 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a fotó felhasználásának engedélyezése fejében díjazásra, költségtérítésre nem jogosult és arra a későbbiekben sem tarthat igényt.

A Pályázó a fotó beküldésével egyidejűleg  elfogadja és tudomásul veszi  jelen Felhasználási feltételeket.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező jogosult jelen Felhasználási feltételek szerinti fotók nyilvánosságra hozatalához, illetve a fentiek szerinti felhasználására vonatkozó korábban megadott engedélyét visszavonni. A Pályázó a visszavonásra vonatkozó igényét az alábbi info@anima.travel email címen írásban jelezheti, a jelzést  követően a fotó az Anima Travel felületeiről, adatbázisaiból  30 naptári napon belül eltávolításra kerül.

Az „Éld át újra az Anima pillanatokat” fotópályázat lebonyolítására vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy

Anima Travel Kft. 
Székhely és levelezésicím:   1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 8-as kapucsengő
Adószám:                                25890255-2-41 
Cégjegyzékszám:                    01-09-294696

ismertesse Önnel a fotópályázat lebonyolításával kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A Pályázat lefolytatásának tekintetében az Anima Travel Kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetőségei: info@anima.travel

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.  

Pályázaton való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: Szervező fotópályázatot szervez, amely keretében a pályázat leírásban szereplő nyereményt nyerhet a Pályázó.

A Pályázat lebonyolítása során Szervező az Ön következő adatait használja fel:

a részvételhez szükséges, a Pályázó által megadott alapadatok, úgymint név és e-mail.

Adatait kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy a Pályázatot a szabályzatban foglaltak szerint lebonyolítsuk és a nyereményt eljuttassuk az Ön számára. 

Az adatkezelés az Ön által megadott hozzájáruláson alapul (az adatkezelés jogalapja), amely a GDPR 6. § (1) a) pontja alapján feljogosít minket a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak a kezelésére. A hozzájárulást a megadást követően bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a nyereményjátékból kizárásra kerül.

A Pályázók adatait a Pályázat lebonyolítása alatt tároljuk, azt követően kizárólag a nyertes adatait kezeljük. A nyertesek név és e-mail cím adatát a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8. év végéig őrizzük. 

A kezelt adatokat saját informatikai rendszereinkben tároljuk, amelyekhez kizárólag a Pályázat lebonyolításával foglalkozó kollégáink férhetnek hozzá.

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@anima.travel email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között -:

hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha a jogszabályi feltételek teljesülnek (17. cikk), 
bizonyos esetekben kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), 
kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén - azonosítást követően - legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk

Az Anima Travel szervezők nevében:

2020. május 8.